Kế toán sản xuất

kế toán sản xuất

Đối với kế toán sản xuất cần phải năm vững được chi phí sản xuất mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp bao gồm các công việc cốt lõi sau :

 • Kế hoạch sản xuất nguyên vật liệu và xây dựng định mức nguyên vật liệu
 • Tính tiền lương, khấu hao tài sản cố định
 • Tính chi phí sản xuất bao gồm tất cả: nguyên vật liệu, nhân công, tiền điện…
 • Phân bổ chi phí sản xuất.
 • Tính giá thành chi tiết cho từng sản phẩm hoàn thành
 • Biết cách tổ chức chứng từ  sổ sách kế toán, tài khoản kế toán, hạch toán kế toán, lập báo cáo quyết toán thuế giá trị gia tăng và thuế giá trị doanh nghiệp.

1.Các công việc cần phải làm hàng ngày

 • Theo dõi vật tư xuất nhập tồn
 • Theo dõi công nợ khách hàng nhà cung cấp
 • tập hợp các loại chi phí phù hợp để đưa vào giá thành sản phẩm hoàn thành giảm thiểu chi phí thuế cho doanh nghiệp.
 • Đưa ra dự toán chi phí đối với các hợp đồng trong tương lai để tính giá thành sản phẩm phù hợp đồng thời cân đối chi phí thuế giá trị gia tăng trong quý cho phù hợp

      2. Công việc cần làm hàng quý

 •  Lập báo cáo thuế tháng, quý và tình hình sử dụng hoá đơn. Sử dụng báo cáo thuế qua mạng để đạt hiệu quả cao nhất
 •  Lập báo cáo tài chỉnh đầy đủ gửi cho thuế, thống kê, ngân hàng
 • Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính và thuế thu nhập cá nhân cho lao động nếu phát sinh
 • Đóng các loại bảo hiểm và kinh phí công đoàn cho người lao động.

        3. Công việc cuối năm

 •  Tính toán và cân đối sổ sách để giảm thiểu chi phí thuế phải nộp cho doanh nghiệp
 • Lập báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhấp cá nhân, báo cáo tài chính kèm với thuyết minh gửi qua thư điện tử cho cơ quan thuế bằng chữ ký số
 •  In đầy đủ các sổ sách: sổ cái, sổ chi tiết
 • In các báo cáo chi tiết như: Báo cáo tổng hợp tồn kho hàng hoá, công cụ dụng cụ.
 • In các sổ chi tiết liên quan
 • Sắp xếp lại hồ sơ, phân loại và cho vào từng hộp để lưu, cất cẩn thận tránh ẩm ướt.
 • Quyển hoá đơn gốc thì đánh theo số quyển và kiểm tra lại trong năm có hoá đơn nào xếp quên ký và đóng dấu thì bổ sung luôn tránh sót lại khi quyết toán

      4. Thời điểm xuất hoá đơn : Thời điểm xuất hóa đơn GTGT khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ được Bộ tài chính quy định tại khoản a, điểm 2, điều 16 của Thông tư 39/2014/TT-BTC. Theo đó thời điểm xuất hóa đơn như sau:

 •  thời điểm xuất hoá đơn là thời điểm chuyển giao quyền sỏ hữu sản phẩm cho khách hàng không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.